REGULAMIN KONKURSU „NAJWYŻSZY ZAKUP” SALON MEBLOWY LAS MEBLI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest spółka P.H.U. BMS SP.J. Z. BIELECKI, dalej zwana Organizatorem.
 2. Konkurs obowiązuje w salonie meblowym Las Meble w Kwidzynie    ul. Malborska 125 i dotyczy wyłącznie Klientów salonu Las Meble w Kwidzynie.  Konkurs nie dotyczy Klientów salonu BMS przy ul. Staszica w Kwidzynie i  Klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem sklepu Internetowego czy serwisów allegro.pl
 3. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą „Najwyższy zakup”.
 4. Konkurs organizowany jest w dniach 06.02 – 25.03.2023r.
 5. Regulamin konkursu dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta salonu meblowego Las Mebli.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich klientów, którzy dokonają zakupu towarów lub złożą zamówienie na towar, w okresie trwania konkursu, z wpłatą zaliczki koniecznej do uruchomienia zamówienia w salonie meblowym LAS MEBLI oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w konkursie i podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Klient dobrowolnie przekaże Organizatorowi dane niezbędne do uczestnictwa w konkursie (imię, nazwisko, nr telefonu, nr paragonu, faktury oraz ich wartość).  
 3. Klient ma prawo zsumować wartości zakupów i zamówień dokonanych w dniach trwania konkursu.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu najbliżsi członkowie ich rodzin oraz osoby fizyczne i prawne świadczące pracę lub  usługi na rzecz Organizatora.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Organizator w dniu 27.03.2023r. wyłoni dziesięciu laureatów, którzy dokonali najwyższych  zakupów w czasie trwania konkursu i którzy
  spełnili warunki określone w ust. II „Zasady udziału w konkursie”.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora konkursu na podany numer telefonu, a informacja o ich wyłonieniu zostanie umieszczona na fanpage Las Mebli. Klient przystępując do konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wskazanej informacji na fanpagu Organizatora. Klient przystępując do konkursu zrzeka się wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych względem Organizatora.

IV. Nagrody

LP. Nazwa nagrody
1. Pralka automatyczna AMICA TWAC610DL
2. Nawigacja samochodowa MODECO FREEWAY SX7.0
3. Zestaw dwóch walizek EF 390083
4. Mop parowy Homekraft MULTI (HKMULTIBLA0000)
5. Blender ręczny Amica BL 6011
6. GERPOL APOLLO Sztućce polerowane 24 el. na 6 osób
7. GERPOL APOLLO Sztućce polerowane 24 el. na 6 osób
8. Nawigacja samochodowa Manta GPS570
9. Komplet ręczników
10. Filtr dzbanowy DAFI 3,3L

 1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Wykaz nagród w konkursie zawiera tabela
 2. Nagrodzonemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na równowartość w gotówce. Nagrody rzeczowe nie podlegają roszczeniom z tytułu rękojmi i gwarancji .
 3. Nagrodę należy odebrać w terminie 7 dni od daty poinformowania o jej przyznaniu.
 4. Zwycięzca otrzymuje nagrodę po:
  · okazaniu dowodu zakupu,
  · okazaniu dowodu tożsamości, na podstawie którego zostanie potwierdzona tożsamość,
  · podpisaniu oświadczenia o odbiorze nagrody, zgody na zdjęcie i opublikowanie go wraz z nazwiskiem i miejscowością zamieszkania w publikacjach Organizatora konkursu i oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku, gdy uprawniony klient (zwycięzca) nie stawi się po odbiór nagrody w terminie określonym w niniejszym regulaminie, traci on prawo do odebrania nagrody.
 6. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu – zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz zgody na zdjęcie i jego opublikowanie wraz z nazwiskiem i miejscowością zamieszkania w publikacjach Organizatora konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. UWAGI

 1. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia konkursu można składać wyłącznie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, na adres siedziby Organizatora konkursu.  Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód reklamacji i być przesłana listem poleconym na adres wskazany powyżej. Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator odpowie na uwagi w najszybszym możliwym terminie, nie krótszym niż 14 dni.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w okresie trwania konkursu.
 2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.), Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody poprzez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników konkursu na prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.